Columns

Over voorlichten en samenwerken

Edzes : 20 november 2011 14:15 : Columns

(regionieuws Voorne-Putten)

De nieuwe gemeentelijke voorlichtingspagina’s zullen de inwoners van Westvoorne niet zijn ontgaan. Ten eerste hoef je minder advertentiebladen door te nemen, want met het verschijnen van de gemeentelijke advertentie in Weekblad Westvoorne ging de Westvoornse Courant ter ziele. U weet het: de een zijn brood, is de ander zijn dood. Je kunt dus concluderen dat met de beoogde verbetering van de gemeentelijke voorlichting de meer onafhankelijke voorlichting is verarmd. En dat is ook precies de bedoeling.

Het is duidelijk dat het gemeentebestuur van Westvoorne er geen kaas van heeft gegeten hoe de gemeente, gelegen onder de rook van – om het regionale samenwerkingsverband Voorne-Putten te citeren – het Rotterdamse haven-industriële complex (hetgeen ik tijdens het tikken van dit stukje duidelijk kan waarnemen, want zelfs in huis is de penetrante stank van zware olie waarneembaar), kan beschermen tegen de kwalijke gevolgen daarvan. In tegendeel, de Westvoorse vroede vaderen knikken en buigen voor de snelle jongens van het Havenbedrijf Rotterdam en geloven heilig in de spin-off die de uitbreiding van haven en industrie Westvoorne kan brengen. Meer dure woningen in plaats van bouwen voor de eigen inwoners… roept u maar. Het steeds zwaarder belasten van het Voornse wegennet… een kniesoor die er om maalt. Niets te doen aan de geluidsoverlast uit het haven-industriële complex… Westvoorne legt zich er bij neer of spreekt over het voorstel van het legendarische CDA-raadslid Littooy om luidsprekers in de gemeente op te hangen en marsmuziek te laten schallen bij wijze van contrageluid.

Groei, groei, groei, huldigt de gemeente en leeft daarmee nog in het tijdperk van de aanbodeconomie en slikt alles wat het door de hogere autoriteiten wordt voorgezet. Dit bezorgt het gemeentebestuur een storm van kritiek die door de gemeente kennelijk als last wordt ervaren. De gemeente probeert door middel van communicatietechnieken het voortouw van de voorlichting weer in handen te krijgen. Doel is de inwoners te doordringen van de voortreffelijkheid van de gemeentelijke doelstellingen en het voorkomen van kritiek daarop door mondige burgers. Men probeert te suggereren dat het de bevolking is die het beleid maakt. Sterker nog, je mag meedoen met de gemeentelijke voorlichtingspagina, foto’s insturen van mooie plekjes van onze “prachtige” gemeente, plannetjes indienen, verbeteringen van het onverbeterlijke beleid, de aandacht vestigen op pracht vrijwilligers die de gouden edelweisz verdienen.
De burgemeester gaat u voor in een column, die volgende week gevuld gaat worden door een der wethouders. Politieke partijen krijgen een hoekje waarin zij over het goede van de gemeente mogen schrijven. Nee, nee, niet over politiek. Dat is iets vies.

Doen de gemeentebestuurders nog iets meer dan het oproepen van onnozele prietpraat? Eigenlijk niet. Als er een visie geschreven moet worden over bij voorbeeld de “Havenvisie 2030” dan laten ze dat in het kader van de gemeentelijke samenwerking over aan een wethouder uit Spijkenisse, die een regelrechte uitlevering van Voorne-Putten beoogt zoals eerder te lezen viel in het “Havenplan 2000+”. Komt dat kanaal door de Hoekse Waard naar Moerdijk er ook nog wel nu de nationale landschappen worden afgeschaft.
Wat doet Westvoorne voor de gemeentelijke samenwerking? Geeft leiding aan het project Voorne-Putten Campus zodat de ambtenaren van de gemeenten zich kunnen bekwamen in “persoonlijke ontwikkeling” en “het realiseren van persoonlijke leerdoeleinden”. Ambtelijk Westvoorne mocht eens komen met een origineel beleidsvoornemen waar hun bestuurders geen chocola van willen maken.

H.A. Edzes-van Loon, Tinte.

Leave a response »

Regionieuws Westvoorne

Edzes : 30 oktober 2011 16:47 : Columns

Regionieuws Westvoorne

Regionieuws Westvoorne

Raad Westvoorne past selectief op de centen
en steunt in meerderheid rare motie

Het CDA in de gemeente Westvoorne heeft een weinig gelukkige hand bij de benoeming van fractievoorzitters. Zit er weer zo’n betweter genaamd C.E. Vriend die, met het meest misbruikte bijbelboek Prediker onder de arm, de gekste motie in elkaar sleutelde die mij in mijn journalistieke en politieke loopbaan onder ogen kwam. Een motie van bedenkingen – hoe bedenkt zo’n man het – die het raadslid Emma van Blom van de Partij Westvoorne opdraagt af te treden en advertenties in de plaatselijke bladen te zetten waarin zij haar excuses aanbiedt aan wethouder Klok en zijn partner, omdat zij het gewaagd had de man en zijn partner te betichten van de belangenverstrengeling dan wel de schijn van belangenverstrengeling. Een onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet het geval is, maar dat op de handelwijze van het college, dus inclusief wethouder Klok, heel wat valt af te dingen. Nu mag je verwachten dat dan de burgemeester de indiener van zo’n motie zachtjes bij de hand neemt en de motie ontraadt wegens technische onuitvoerbaarheid. Want raadsleden kunnen collega’s niet wippen.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D’66 en Gemeentebelangen waren natuurlijk gloeiend voor en kwamen bijkans niet uit hun woorden van verontwaardiging. Over mevrouw Van Blom dan. En over het gegeven dat in deze tijd van bezuinigingen door toedoen van derzelver weer bijna € 25.000 over de balk gegooid zou zijn. Natuurlijk nam de VVD weer het voortouw bij het centen tellen. Per slot levert deze partij thans de wethouder van financiën. Raar dat ik die partij helemaal niet gehoord heb toen in een vorige raadsperioden met als collegepartijen VVD, Gemeentebelangen en CDA, de fractievoorzitter van één van die partijen een gemeentelijk voorbereidingsbesluit voor het gehele landelijk gebied van Westvoorne doorvertelde aan een partijgenote woonachtig in het glastuinbouwintensiveringgebied in Tinte. Deze dame bracht belanghebbende glastuinders op de hoogte zodat dezen met voorkennis aanvragen konden indienen voor nieuwe, ongewenste kassenbouw in het buitengebied van de gemeente. Dit ambtsmisdrijf heeft de gemeente miljoenen gekost en zal nog miljoenen meer kosten. Geen politieke partij die er naar kraait. In een besloten vergadering van de toenmalige raad heeft de loslippige fractievoorzitter opgebiecht dat hij de bron was. En de voltallige raad was zo onder de indruk van die openhartigheid dat men besloot de kwestie met de mantel der liefde te bedekken en voor eeuwig te zwijgen over de naam van de dader.

Kijk, dit nu tekent de gemeenteraad van Westvoorne als een naar binnen gekeerde eenheid, er op gericht om met de verkiezingen van 2006 in het vooruitzicht, de vuile was binnenskamers te houden, het principe huldigend wat niet weet, wat niet deert. Dit gebrek aan transparantie waaraan het beleid van de gemeente Westvoorne en daarmee de raad mank gaat, was één van de redenen waarom de Partij Westvoorne werd opgericht. De kiezers hebben de doelstellingen van de WP goed begrepen en maakten de partij in 2010 tot de grootste van de raad. De afgewezen politieke partijen VVD, CDA, Gemeentebelangen en D’66 lichtten de WP beentje en vormen als een ware hechte gemeenschap een gesloten blok tegen de nieuwkomer, tegen verandering, tegen hen die niet van hier zijn.

De CDA-fractievoorzitter Vriend noemde de twee oppositiepartijen WP en PvdA ‘oud links’. Ik noem de zittende collegepartijen niet conservatief maar reactionair want ze zijn bang voor het vreemde en bang voor verandering.

H.A. Edzes-van Loon, Tinte
www.nieuwsmus.nl

Raad Westvoorne past selectief op de centen
en steunt in meerderheid rare motie

Het CDA in de gemeente Westvoorne heeft een weinig gelukkige hand bij de benoeming van fractievoorzitters. Zit er weer zo’n betweter genaamd C.E. Vriend die, met het meest misbruikte bijbelboek Prediker onder de arm, de gekste motie in elkaar sleutelde die mij in mijn journalistieke en politieke loopbaan onder ogen kwam. Een motie van bedenkingen – hoe bedenkt zo’n man het – die het raadslid Emma van Blom van de Partij Westvoorne opdraagt af te treden en advertenties in de plaatselijke bladen te zetten waarin zij haar excuses aanbiedt aan wethouder Klok en zijn partner, omdat zij het gewaagd had de man en zijn partner te betichten van de belangenverstrengeling dan wel de schijn van belangenverstrengeling. Een onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet het geval is, maar dat op de handelwijze van het college, dus inclusief wethouder Klok, heel wat valt af te dingen. Nu mag je verwachten dat dan de burgemeester de indiener van zo’n motie zachtjes bij de hand neemt en de motie ontraadt wegens technische onuitvoerbaarheid. Want raadsleden kunnen collega’s niet wippen.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D’66 en Gemeentebelangen waren natuurlijk gloeiend voor en kwamen bijkans niet uit hun woorden van verontwaardiging. Over mevrouw Van Blom dan. En over het gegeven dat in deze tijd van bezuinigingen door toedoen van derzelver weer bijna € 25.000 over de balk gegooid zou zijn. Natuurlijk nam de VVD weer het voortouw bij het centen tellen. Per slot levert deze partij thans de wethouder van financiën. Raar dat ik die partij helemaal niet gehoord heb toen in een vorige raadsperioden met als collegepartijen VVD, Gemeentebelangen en CDA, de fractievoorzitter van één van die partijen een gemeentelijk voorbereidingsbesluit voor het gehele landelijk gebied van Westvoorne doorvertelde aan een partijgenote woonachtig in het glastuinbouwintensiveringgebied in Tinte. Deze dame bracht belanghebbende glastuinders op de hoogte zodat dezen met voorkennis aanvragen konden indienen voor nieuwe, ongewenste kassenbouw in het buitengebied van de gemeente. Dit ambtsmisdrijf heeft de gemeente miljoenen gekost en zal nog miljoenen meer kosten. Geen politieke partij die er naar kraait. In een besloten vergadering van de toenmalige raad heeft de loslippige fractievoorzitter opgebiecht dat hij de bron was. En de voltallige raad was zo onder de indruk van die openhartigheid dat men besloot de kwestie met de mantel der liefde te bedekken en voor eeuwig te zwijgen over de naam van de dader.

Kijk, dit nu tekent de gemeenteraad van Westvoorne als een naar binnen gekeerde eenheid, er op gericht om met de verkiezingen van 2006 in het vooruitzicht, de vuile was binnenskamers te houden, het principe huldigend wat niet weet, wat niet deert. Dit gebrek aan transparantie waaraan het beleid van de gemeente Westvoorne en daarmee de raad mank gaat, was één van de redenen waarom de Partij Westvoorne werd opgericht. De kiezers hebben de doelstellingen van de WP goed begrepen en maakten de partij in 2010 tot de grootste van de raad. De afgewezen politieke partijen VVD, CDA, Gemeentebelangen en D’66 lichtten de WP beentje en vormen als een ware hechte gemeenschap een gesloten blok tegen de nieuwkomer, tegen verandering, tegen hen die niet van hier zijn.

De CDA-fractievoorzitter Vriend noemde de twee oppositiepartijen WP en PvdA ‘oud links’. Ik noem de zittende collegepartijen niet conservatief maar reactionair want ze zijn bang voor het vreemde en bang voor verandering.

H.A. Edzes-van Loon, Tinte
www.nieuwsmus.nl

Leave a response »

Beschermt Natuurmonumenten nog wel de natuur?<

Edzes : 23 oktober 2011 14:20 : Columns

Jan Jaap de Graeff, directeur van Natuurmonumenten, gispt op de Opiniepagina van 14 oktober j.l. het natuurbeleid van staatsecretaris Bleker. Terecht! Maar, zo vraag ik mij af, is het natuurbeheer bij Natuurmonumenten nog wel in goede handen? De Graeff grient over de teloorgang van natuurgebied De Beer. Terecht! Vreemd, je hoort hem niet over zijn Natura 2000 gebied Voorne’s Duin, ooit een van de belangrijkste natuurgebieden van Europa, want kalkrijk en vochtig en daardoor een zeldzame vegetatie.
Voorne’s Duin is door de aanleg van Europoort, Maasvlakte 1 en 2 en de baggerberging ernstig aangetast. De noordwesten wind geselt de duinen niet meer, de saltspray nam af, de stikstofdepositie daarentegen groeide sterk. In eerste instantie maakte Natuurmonumenten wel bezwaar tegen Maasvlakte 2. Maar haakte af toen de natuurcompensatie in de polder “Buytenland” van het Rhoon aan snee kwam. Nieuwe natuur is nu de core business van Natuurmonumenten. Dat boeren en burgers van Rhoon massaal in opstand kwamen tegen het verlies van hun historisch landschap lapte Natuurmonumenten aan haar laars. Nu Maasvlakte 2 voor het genereren van een nieuwe verkeersstroom de Blankenburgtunnel wil aanleggen, schaart de organisatie zich aan de zijde van de burgers die protesteren tegen het verlies van het historisch landschap Middendelfland. Natuurmonumenten suggereert dat het de Blankenburgtunnel is die Middendelfland aantast. Volgens mij is dat voornamelijk de aanleg van de A4 noord, waar de organisatie zich, zij het schoorvoetend, bij heeft neergelegd. Natuurmonumenten maakt zich nu sterk voor de alternatieve Oranjetunnel, vergetend dat daarvoor een nieuwe rijksweg moet worden aangelegd door het Westland, met schade voor de Solleveldduinen en het Staelduinsebos. Vindt Natuurmonumenten om hun moverende redenen klaarblijkelijk minder belangrijk.
Mijn vertrouwen in Natuumonumenten verdween toen ik kennis nam van de provinciale Natuurbeschermingswetvergunning d.d. 15-9-’11 voor het opknappen van Voorne’s Duin. Door eerdergenoemde oorzaken is Voorne’s Duin verruigd en verbost. Natuurmonumenten gaat kappen, plaggen en spragelen in 105 ha. natuurgebied, want ook Goeree komt aan de beurt, om de grijze duinen weer terug te krijgen. Hulpmiddel daarbij is de herbicide glyfosaat, het werkzame bestanddeel van het merk Roundup geproduceerd door het beruchte concern Monsanto. Een incident, dacht ik nog. Verkeerd gedacht. Natuurmonumenten past glyfosaat toe als het haar goeddunkt. Een breed verspreid maar goed bewaard geheim overigens, want toen ik bij voorbeeld het radioprogramma Vroege Vogels deelgenoot maakt van mijn ongerustheid reageerde de redactie, heel ongebruikelijk, niet.
Voor de in de duingebieden levende Nauwe Korfslakken (Vertigo anjustio) moeten volgens de Natuurbeschermingswetvergunning “refugia” worden ingericht. Kan vluchten dan nog gezien de schadelijkheid van de allesdoder?
De hele expeditie is trouwens hopeloos daar de stikstofdepositie in de natuurgebieden alleen maar toeneemt. De Programmatisch Aanpak Stikstof onder leiding van Henk Bleker zal daar niets aan veranderen.
Langer dan 50 jaar ben ik lid van Natuurmonumenten. Ik zal mijn lidmaatschap niet opzeggen. Ik hoop het nog mee te maken dat een echte natuurbeschermer voorzitter wordt van Natuurmonumenten, een onderwijzer als Jac. P. Thysse en geen voormalige verffabrikant.

H.A. Edzes-van Loon, lid van de Vereniging van Natuurmonumenten.

3 Comments »
« Volgende pagina 1, 2, 3, 4, 5 »

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *