Columns

Truttigheid en bospest

Edzes : 26 januari 2012 15:51 : Columns

(regionieuws Westvoorne)

De gemeente Westvoorne beroemt zich om de veelzijdigheid van de gemeente. Merkwaardigerwijs doet zij haar best om zo eenvormig mogelijk te worden. Neem de gemeentegrens met Rotterdam. Aan de noordzijde een robuust haven- en industriegebied, door de demarcatielijn gescheiden van een gigantisch vogelrustgebied als onderdeel van het Natura 2000 gebied “Voorne’s Duin”. Op het zo betwiste strand keiharde recreatievormen als bij voorbeeld kitesurfen. Het antwoord van Westvoorne op deze grootschaligheid is een en al truttigheid. Komen ze eerst met twee kroegen, te weten wethouder Kloks oogappel – u weet wel dat restaurant op de blanke top der duinen dat met Kerstmis gesloten moest blijven omdat waarschijnlijk het houtfornuis niet wilde branden – en de zeepbel van de drie van Oostvoorne – in alfabetische volgorde het CDA, Gemeentebelangen en de VVD – bijgenaamd de koepel Zeeburg. De laatste tent komt in de raadsvergadering van januari weer aan snee als de raad een subsidie van € 650.000 van de Stadsregio (lees uw geld) gaat oormerken ten behoeve van deze private horecagelegenheid.
Dat is nog niet alles, in diezelfde raad wordt een krediet gevoteerd voor verbetering van de Zeeweg, voor de niet-locals de weg die de Stationsweg in Oostvoorne verbindt met het parkeerterrein van de blanke top der duinen en die ook langs de zeepbel voert. Die Zeeweg wordt geplaveid met € 120.000 en heringericht met het bekende straatmeubilair dat je overal in Nederland kunt aantreffen. De truttigheid ten top. De kosten daarvan zijn niet te verhalen op genoemde horecabedrijven omdat de gemeente weigerde een exploitatieplan op te nemen in het bestemmingsplan Zeegebied. Kijk, nu weet u ook waarom de gemeente moet bezuinigen op voorzieningen die voor de gewone burgers van Westvoorne van belang zijn. BenW van Westvoorne en de zittende coalitie hebben een gat in de hand door projecten te steunen die geen algemeen nut hebben. Ik bedoel maar, welke ‘Svoorenaar gaat langs de Zeeweg op een bankje zitten om te kijken naar de voortsnellende auto’s en mountainbikes van de vlugge jongens.

Het is dan ook geen wonder dat het stormloopt op de informatieavonden in Rockanje over het openbaar groen. Wethouder Van Lith sprak in de wekelijkse vergadering van BenW over een rustig verlopen bijeenkomst, er zou zelfs al een werkgroep zijn geformeerd waarin de bomen en struiken naar de slachtbank worden gebracht. Nu zal het er niet zo heet aan zijn toegegaan als bij de informatie over de strandhuisjes, ook in Rockanje gingen de golven hoog. “Fel protest tegen de besparing op groenonderhoud” lees ik in het AD. Het voormalig raadslid Leo Ritmeester: “Hoe durven jullie voor 69.000 euro avonden als deze te beleggen”(AD). Maar het gemeentebestuur had onverwacht geschut achter de hand. Een bewoonster van de Hooischelf bleek zich te hebben laten inpakken door de gemeente en verdedigde de oprichting van werkgroepen die in haar straatje zo goed hadden uitgepakt.
Wantrouwen alom.
Het buurtcomité ‘Kaalslag Nee!!!’ laat het er niet bij zitten en heeft het gemeentelijke groenbeheersplan gefileerd. Gebleken is dat er alleen in Rockanje bomen en struiken worden gekapt, maar dat in Oostvoorne en Tinte juist bomen worden bijgeplaatst. Hoe dat weer te rijmen valt met de bezuinigingen? Gras was volgens de heren van gemeente juist goedkoper. Toch, in Tinte wordt de “esdoornstructuur” aan de noordzijde van de Kade doorgezet naar het zuidelijk deel. Nu kom ik al jaren op de Kade maar het is me nooit opgevallen dat zich daar een esdoornstructuur had ontwikkeld, laat staan dat die zich in zuidelijke richting kan voortplanten. Laat de gemeente maar oppassen. In Amerika en Engeland wordt de esdoorn de ‘bospest’ genoemd. Komt straks die mevrouw van dat gevaarlijke onkruid weer roepen dat de esdoorn bestreden moet worden. Als de gemeente het nog aandurft om in Tinte een esdoornstructuur te scheppen, ik heb honderden zaailingen in de tuin. Gratis verkrijgbaar.

Len Edzes-van Loon, Tinte

Leave a response »

Business Club Westvoorne realiseert bermtoerisme

Edzes : 19 januari 2012 15:41 : Columns

(regionieuws Voorne)

De unanieme gemeenteraad van Westvoorne heeft het voorstel voor bermtoerisme van de Westvoornse bizznizz club (een veredelde winkeliersvereniging) met gejuich ontvangen. Ik doel op de zogenaamde ‘rotondekunst’ die de bevolking van Westvoorne krijgt opgelegd door de boven hen geplaatsten. De verheven gedachte kost de gemeente eenmalig € 51.000 waarmee de gemeentelijke pot voor kunst meteen is uitgeput en daarenboven jaarlijks € 1500 voor onderhoud.
Een woedende Rockanjenaar vroeg zich tijdens een informatieavond af of de centen niet beter besteed konden worden aan het groen houden van Rockanje. Ik moet u zeggen, schrijver dezes weet ook niet wat ze nou weer aan haar fie(regionieuws Voorne)

De unanieme gemeenteraad van Westvoorne heeft het voorstel voor bermtoerisme van de Westvoornse bizznizz club (een veredelde winkeliersvereniging) met gejuich ontvangen. Ik doel op de zogenaamde ‘rotondekunst’ die de bevolking van Westvoorne krijgt opgelegd door de boven hen geplaatsten. De verheven gedachte kost de gemeente eenmalig € 51.000 waarmee de gemeentelijke pot voor kunst meteen is uitgeput en daarenboven jaarlijks € 1500 voor onderhoud.
ts heeft hangen. Stel u voor: kunst die “herkenbaar, dynamisch, interactief en nieuwsgierig makend” moet zijn, sterker nog: “min of meer” gelegen zal zijn aan de noord-zuid route tussen Oostvoorne en Rockanje via Tinte, zijn de verbindingsroute tussen de drie kernen. Vat u de symboliek? Nou, ik niet.

Zuid-Afrikaanse kunstenaars zullen de kunstwerken maken, die als de tijd daar, mogelijk zullen worden onthuld door de kleinzoon van Nelson Mandela, wiens faam klaarblijkelijk aan zijn nageslacht wordt doorgegeven. Van de kunstenaars wordt verwacht dat zij duurzame vlaggenmasten zullen ontwerpen. Nelson Mandela in aanmerking nemend zullen dat gebalde vuisten op krachtige armen zijn, dragende de bekende kreet uit de strijd tegen de Apartheid: “Amandla”, hetgeen zoveel als macht betekent. In ieder geval een aanmoediging voor dat deel van de Westvoornse bevolking dat niet gediend is van het huidige gemeentelijke beleid. Het lijkt mij een goed idee dat die ontevredenen ook eens een vlag mogen uitsteken.
Bij de vlaggenmasten komen ook “informatiedragers”. Dan denk je toch in eerste instantie aan de voorzitter van de Millennium Werkgroep, doctor Harold Robles, een heer van stand, die in zijn vrije tijd bij wijze van vrijwilligerswerk als sandwichman een informatiebord ronddraagt over de rotondes. Dat voldoet in ieder geval aan de uitgangspunten van het project want: is herkenbaar (zijn foto staat immers dikwijls in het advertentieblaadje, meestal naast de burgemeester), is dynamisch (want hij loopt), is interactief (spreekt voor zich) en maakt nieuwsgierig, want de meeste bermtoeristen willen toch wel weten wat er op dat bord staat.

De gemeente beschouwt boven geschetst idee als een burgerinitiatief voortkomend uit een netwerk van al dan niet op te richten stichtingen, banden hebbend met het open atelier Kunstwerk, dat uiteraard hoopt een kunstgraantje mee te pikken.
En o, ja, de kleinzoon van Mandela zal gevraagd worden als beschermheer van de nieuw op te richten stichting met daarin vooralsnog burgemeester De Jong.
Weet u wat mis in begroting? De reis- en verblijfskosten. De drie beeldende kunstenaars zullen toch willen weten voor welke locatie zij hun vlaggenmast maken. Op zijn beurt zal het stichtingsbestuur toch willen weten of aan hun opdracht naar genoegen is voldaan. Dus moeten er weer een paar heren voor controle per vliegtuig naar Zuid-Afrika. De post ‘onvoorzien’ ad € 2.250,00 lijkt mij daarvoor wat mager.

Blijf ik toch zitten met die vlaggenmast in Tinte. Geen rotonde te bekennen op de hoek van de Kade en de Strypsedijk. Wel na regenval een plas water, in de volksmond bekend als ‘de put van Post’. Zou daar een rotonde moeten komen als regulator voor de tractoren en zware tankwagens die daar met zo hoog mogelijke snelheid door de bochten zwieren? Als dat maar veilig genoeg is voor de heer Robles.

Len Edzes-van Loon.

Leave a response »

Gekakel

Edzes : 14 januari 2012 14:47 : Columns

(regionieuwsVvoorne)

Er is in de laatste raadsvergadering weer veel gekakeld in het kippenhok waarbij de Partij Westvoorne geen ei kon leggen. Tegen 1 uur ’s nachts gingen de kippen op stok zonder dat er iets aan de bestaande hiërarchie was veranderd. Voor de insiders onder ons: 8-7, uitgelegd voor de outsiders: de zittende coalitie maakt de dienst uit, de Partij Westvoorne en de PvdA staan machteloos aan de kant. Het gekakel moet zo oorverdovend geweest zijn dat zelfs het opnameapparaat van ‘Raad in beeld’ geheel van de leg is geraakt. Want vier dagen na de raadsvergadering van dinsdag jl. staat er nog geen fatsoenlijk verslag van de raadsvergadering op de gemeentelijke site. Missen we daar iets aan? Toch wel. De Partij Westvoorne gaat kantelen. Blijkens ooggetuige verslagen bleek de PW bij monde van het raadslid Noordermeer – de undercover van het CDA in de PW – wel geneigd om mee te gaan met de vestiging van een megastal aan de Quacksedijk in Rockanje, op een steenworp afstand van het Natura 2000 gebied Voorne’s Duin. Waarom werd snel duidelijk toen als laatste punt op de agenda de strandwoningen weer aan bod kwamen. De PW wilde de harten van de coalitiepartijen winnen voor steun aan een motie die voorstelde de felomstreden wijzigingsbevoegdheid van BenW ter zake van de strandhuizen te schrappen uit het vastgestelde bestemmingsplan Zeegebied. Een afweging van lood om oud ijzer dus.
Het zou een vergeefse poging blijven, hetgeen eigenlijk al was gebleken bij de ‘ingekomen stukken’, toen de heer Sjoukes van Gemeentebelangen het college smeekte toch vooral in gesprek te blijven met Natuurmonumenten over de strandhuizen. Hij memoreerde het autostrand dat de inwoners van Westvoorne ook al was ontnomen door de handelwijze van een andere natuurorganisatie Het Zuid-Hollands Landschap. Slijmen en lijmen was in het kort de boodschap van het raadslid Sjoukes. Een in Westvoorne veel toegepaste tactiek voor onderliggende partijen.
Kennelijk was hij niet enige die er zo over dacht, want in een advertentieblaadje dook ineens een stem uit het verleden op, ene Tanja Huizer, voorstandster van het autostrand en jaren geleden, aanvoerster van een Gideonsbende waarvan sommige leden zich niet ontzagen tegenstanders van het autostrand telefonisch te bedreigen met anonieme boodschappen als: ”je huis wordt opgeblazen”. Ik wil maar zeggen dat veel leden van de Westvoornse gemeenteraad nog steeds treuren over autostrand. Ook al was daar eerder een kind doodgereden dat argeloos het Sipkesslag kwam afrennen, verlangend naar de zee. Verkeersveiligheid voor kinderen is voor de meeste leden van de raad trouwens van ondergeschikt belang zoals uit de ervaring blijkt.
In ieder geval mevrouw Huizer wilde in haar ingezonden stuk nadere gesprekken met Natuurmonumenten en wel in een breed forum met o.a. de recreatie ondernemers in TOP Westvoorne, om maar wat te noemen. Geheel kansloos acht ik die gesprekken niet. Mevrouw Huizer zou ik aanraden te gaan onderhandelen over de mogelijkheid wedstrijden te organiseren voor 4 wheeldrives in het kaalgeslagen duingebied van het Waterbos. Blijft het gebied open, er is veel grondverzet en wellicht ontstaat dan als bijvangst op miraculeuze wijze het zo gewenste heischraal duingrasland.
Zo langzamerhand word ik er cynisch van.

Len Edzes-van Loon, Tinte.

1 Comment »
« Volgende pagina 1, 2, 3, 4, 5 »

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *