Boeren oogsten subsidies. Maar maken ze ook natuur?

Direct na de oprichting van de EEG, thans de EU (Europese Unie), werd door de Nederlandse Eurocommissaris Sicco Mansholt het Europese landbouwbeleid vormgegeven. Om de economische groei te bevorderen moesten de voedselprijzen laag blijven en om boeren te stimuleren om meer en goedkoper voedsel te produceren werd een ingewikkeld stelsel van subsidies uitgebouwd als inkomenssteun en stimuleringsubsidies. Die subsidieregelingen groeiden uit tot ca. 60% van de Europese begroting. Deze gouden jaren voor de land- en tuinbouw kwamen aan hun eind na de uitbundige groei van de EU met de toetreding van voormalige Oostbloklanden met een sterk verouderd agrarisch bedrijfsleven.
Er werd een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid opgetuigd (GLB) dat nog maar voor 40% op de Europese begroting zou drukken, dus minder geld te verdelen over meer landen. Er werd een subsidie per hectare ingesteld die voor de Nederlandse boeren binnen enkele jaren zal worden afgebouwd tot € 520 per ha. per jaar. Boeren kunnen deze maximale uitkering alleen krijgen als zij ook aan natuurbeheer doen. Maar u begrijpt, boeren hebben in zijn algemeenheid weinig met natuurbeheer in het boerenland dat geheel ingericht is voor productie. En in de monoculturen die dit oplevert is geen plaats voor akkerranden, natuurlijke slootkanten, akker- en weidevogels.

Wat te doen? Boeren willen de volle mep aan subsidie houden, het is toch al minder. Onder de bezielende leiding van LTO Nederland is voor de akkerbouwers het volgende uitgevogeld. Na de oogst bevloeien akkerbouwers hun akkers met varkensgier en zaaien vervolgens gras als ‘vanggewas’ dat na verloop van enige maanden weer wordt ondergeploegd. Deze werkwijze heet tegenwoordig ‘natuurbeheer’. Argeloze fietsers en automobilisten, die al die voorlopig grazige weiden zien, kunnen nu weten: hier wordt het Nederlands/Europese natuurbeheer vorm gegeven. Nieuwsmus zal u niet verder vermoeien met de regelingen voor andere agrarische bedrijfstakken als bijvoorbeeld melkveehouderijen, net als met de akkerbouw, het is ladenlichterij.
Dat vinden ze trouwens ook bij sommige agrarische natuurverenigingen zoals de Stichting Rietgors in de Hoeksewaard (Nieuwe Oogst 13-9-4014). Hun voorzitter, mevrouw Janneke Zevenbergen, verwijt de LTO uitsluitend naar het korte termijn belang te kijken. Want, stelt ze, akkerranden dragen echt bij aan natuurbeheer, natuurlijke plaagbestrijding, akkervogels, betere waterkwaliteit en waardering van de inwoners voor de bloeiende randen.
Het staat buiten kijf dat deze vorm van natuurbeheer meer kost dan het inzaaien van een vanggewas. Toch krijgen de beheerders van akkerranden hetzelfde bedrag per ha. zijnde € 520 per ha. per jaar.

Dat mevrouw Zevenbergen de vuile was buiten hangt zal haar door het merendeel van haar collega-agrariërs niet in dank worden afgenomen. Zeker niet door de op Voorne bekende natuurbeheerder P.J.J. Kome, heer van Stuyvesante. Hij fantaseerde er in het Algemeen Dagblad van 15 september weer lustig op los. “Boeren kregen een eenmalige compensatie voor hun land dat bij heftige regenval onder water komt te staan”. Kletskoek, zegt Nieuwsmus. Bij het project Strypse Wetering kregen boeren bij de kavelruil de marktwaarde van hun grond uitgekeerd. De heer Kome en hij niet alleen, kochten die grond terug van het waterschap voor 15% van de marktwaarde. Voor grond die bij regenval onder water komt te staan wordt bij inundatie € 600 per jaar uitgekeerd. Daarnevens zijn nog subsidies te vangen voor zogenaamd natuurbeheer en weidevogelbeheer. Het merendeel van de aangekochte zogenaamde natuurgronden wordt echter gewoon agrarisch gebruikt. De veebezetting is te hoog, grasland wordt omgeploegd om mais te telen.
De heer Kome ontleent vast jaarlijks een aardig zakcentje aan zijn ‘natuurbeheer’, € 520 per ha. per jaar + provinciale subsidies + inundatievergoeding + weidevogelsubsidies. Laat Kome maar schuiven, hij weet de weg, hij is kind aan huis bij de provincie Zuid-Holland waarvan de bestuurders dikke vrienden zijn met de LTO.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *