Boringen naar en winning van schaliegas op Voorne

Ja, ja, Voorne valt weer eens in de prijzen. Het Ministerie van Economische Zaken gaat een plan-MER en een Structuurvisie schaliegas opstellen om het winnen van schaliegas in Nederland en natuurlijk ook op Voorne, mogelijk te maken. Dit alles valt te lezen in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die van 29 mei t/m 9 juli 2014 ter inzage heeft gelegen. De DCMR heeft aan de gemeenten in het Rijnmondgebied die het aangaat een advies uitgebracht hoe in deze te handelen. Op Voorne gaat het om de gemeenten Bernisse, Brielle en Westvoorne. Eerder is in de provincie Noord-Brabant al grote opschudding ontstaan omdat het ministerie van EZ al concessies wilde afgeven voor proefboringen. De gemeenten en de bewoners hebben daartegen geprotesteerd omdat het bij de winning van schaliegas gaat om vele boorputten van waaruit door middel van fracking (het onder hoge druk in de bodem brengen van chemicaliën en water waardoor de leisteenlagen breken en het gas en/of de schalieolie, steenkoolgas en olie prijsgeven. Het boren naar en het winnen van schaliegas zijn niet zonder risico’s. In de Verenigde Staten, waar de techniek van fracking al een tiental jaren wordt toegepast, maakt men zich zorgen over het toenemende aantal aardbevingen in de gebieden waar schaliegas wordt gewonnen (artikel in NRC d.d. 5-7-2014). Ook is vervuiling met chemicaliën van het grondwater geconstateerd. Het is opmerkelijk dat de ter visielegging van de concept NRD nagenoeg geen publieke opwinding heeft veroorzaakt in Nederland. Zelfs de betrokken gemeenten, waaronder nagenoeg alle gemeenten in het Rijnmondgebied is geen vooroverleg geweest. Het ministerie wilde uiteraard liever geen heisa, een onopvallende advertentie in de landelijke dagbladen volstond.

BenW van Westvoorne hebben inmiddels tijdig een zienswijze ingediend aan de hand van het DCMR-advies. Dit advies lezende maakt het college zich ernstig ongerust, want behalve in stedelijke en in Natura 2000 gebieden mag in principe overal worden geboord voor onderzoek en voor mogelijke winputten, die op korte afstand van elkaar zullen liggen. De winning in het Rijnmondgebied met name is zorgelijk omdat nagenoeg het hele gebied is verstedelijkt en er veel zware industrie aanwezig is, bij voorbeeld het haven- industrieel complex. De gevolgen van aardbevingen kunnen daarom desastreus zijn, niet in de laatste plaats door optredende domino-effecten, erger dan in Groningen en de mijnschade in Limburg. De weinig genereuze wijze waarop de rijksoverheid daar de schade afwikkelt wekt weinig vertrouwen. Weliswaar heeft minister Kamp voor Groningen 1.2 miljard euro beschikbaar gesteld, maar daarvan is nog geen cent uitgekeerd. In Limburg worden zelfs geen schadeclaims meer

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *