Ongeoorloofde verrijking met subsidiegeld goedgekeurd door gemeenteraad Westvoorne

Er wordt in de kranten veel geschreven over de zelfverrijking van managers in het bedrijfsleven. In de gemeenteraad van Westvoorne weten ze daar ook raad mee. Daar wordt om duistere redenen door een meerderheid van VVD, Gemeentebelangen, CDA en D’66 middels een wijziging van een bestemmingsplan een keuterboertje miljonair gemaakt. Dat klinkt als een Amerikaans sprookje maar in dit geval gaat het om ongeoorloofde besteding van natuursubsidiegelden en wel in die mate dat het riekt naar fraude. De meerderheid van de gemeenteraad van Westvoorne werkt daar aan mee en maakt zich medeplichtig.
Lezers van Nieuwsmus weten dat het gaat over de uitwassen van het project Strypse Wetering dat de aanleg van een waterberging en de aanleg van nieuwe natuur beoogde. Er heeft een vrijwillige kavelruil plaatsgevonden en daarbij heeft de Nederlandse Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) kans gezien een nieuwe melkveehouderij gevestigd te krijgen op een plek waar dat politiek en beleidsmatig gezien uitgesloten was. Dit onder de bezielende leiding van een direct betrokken grondeigenaar P.J. Kome, oud-heemraad, die gedwongen werd af te treden wegens schijn van belangenverstrengeling, maar de LTO bleef vertegenwoordigen in de projectgroep van het project Strypse Wetering en die zich ondanks zijn reputatie bleef bemoeien met de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden.
De LTO heeft in 2005 een nieuw bedrijf aangevraagd voor boer Noordermeer. Waterschap Hollandse Delta heeft, om in die behoefte te voorzien, een leeggekomen melkveehouderij aangekocht, gelegen aan de rand van het projectgebied. Maanden is er tevergeefs met Noordermeer onderhandeld. Aangestuurd door Kome en de LTO liet Noordermeer de uiterste beslisdatum verlopen zodat die boerderij aan derden werd verkocht. Toen begon de grote dwingelandij om een brandnieuwe boerderij voor Noordermeer die per se moest komen in het natuurgebied Strypse Wetering, op een plek van grote cultuur-historische waarden. De gemeente Westvoorne ging niet akkoord, maar vloog in 2009 uit de bocht toen de brokkenpiloot drs. I.A. Klok van D’66, als wethouder het college van BenW voorstelde de LTO en het duo Kome/Noordermeer hun zin te geven.
Intussen had Noordermeer in ruil voor zijn 11 ha. grond in het projectgebied voor bijna geen geld 33 ha. verbeterde landbouwgrond langs de Lodderlandsedijk verkregen plus de toestemming van de gemeente een nieuwe melkveehouderij te bouwen aan de Strypse Wetering. Dat maakt hem meer dan miljonair en dat is bestuurlijk gezien buiten alle proporties en derhalve ongeoorloofd. Ook de grond die hij elders pachtte werd op kosten van de gemeenschap overgebracht naar het project Strypse Wetering. Zijn oude bedrijfslocatie krijgt om niet een woonbestemming en moet om uit de kosten te komen € 850.000 op brengen. Na afronding van het project bleken Kome en Noordermeer het grootste gedeelte van de grond in het zogenaamde nieuwe natuurgebied in handen te hebben. Dit alles op kosten van de gemeenschap, want de gronden zijn grotendeels gefinancierd met natuursubsidies die bestemd waren voor de inrichting van de nieuwe natuur. Voor het zogenoemde natuurbeheer kunnen de heren volgens de gemeente Westvoorne in het ontwerp bestemmingsplan nog een jaarlijkse subsidie tot € 2000,- per ha. ontvangen. Er is over het wanbeleid en de manipulaties bij de uitvoering van het project Strypse Wetering nog veel meer te melden, Nieuwsmus schetst slechts de hoofdlijnen.

BenW van Westvoorne zeggen nu in een dwangpositie te zijn gebracht door het waterschap. Kletskoek, de gemeente Westvoorne heeft in de projectgroep en de stuurgroep op de eerste rij gezeten, maar heeft zich laten overdonderen door het waterschap en door de provincie Zuid-Holland die stilletjes dat deel waar de nieuwe melkveehouderij zou komen uit de ecologische hoofdstructuur heeft geschrapt. De provincie is namelijk de land- en tuinbouw en daarmee de LTO, altijd zeer ter wille. Nog een erfenis van het oude politieke regime van CDA, SGP en Christen Unie. En nu zeggen BenW: wij kunnen niet anders. De provincie geeft zelfs de Natuurbeschermingswet vergunning af. Natuurlijk, de provincie keurt zijn eigen vlees.
De meerderheid van de gemeenteraad speelt het ingezette spelletje mee. Men heeft het daar altijd over op hoofdlijnen besturen. Nieuwsmus concludeert echter dat men de grote lijn volledig is kwijtgeraakt. Want de voorgestelde bestemmingsplanwijziging hoeft niet goedgekeurd te worden. Er zijn meer dan voldoende toetsingscriteria om niet in te stemmen met het voorstel: de uitvoerbaarheid van het plan, de ligging als het ware in een Natura 2000 gebied, de grote landschappelijk en cultuur-historische waarden die verloren gaan, de halsstarrigheid van Noordermeer die een voor hem aangekochte boerderij weigerde….

Nieuwsmus gaat nog even in op de uitvoerbaarheid van het plan. Er is een exploitatie overeenkomst en een bedrijfsplan. Bij de coalitiepartijen zitten raadsleden die zich ondernemer noemen en dus in staat moeten worden geacht deze stukken op hun haalbaarheid te beoordelen. Deze ondernemers/raadsleden zwijgen. Zij varen blind op het bedrijfsplan opgesteld door de LTO organisatie DHV Rundvee. Zo zou Noordermeer een opvolger hebben die in 2005 vier jaar oud was en niet bij Noordermeer is opgegroeid. Zo zou Noordermeer al over een paar jaar willen ophouden met boeren, zo moet Noordermeer naast de € 850.000 nog een zware hypotheek afsluiten enz. enz. De conclusie kan niet anders zijn dan dat de nieuwe melkveehouderij na afsluiting van de formaliteiten wordt verkocht aan derden en dat is precies in het straatje van de LTO en Kome.
De meerderheid in gemeenteraad maakt de gemeente en de gemeenschap tot de grote verliezers en kiest in deze kwestie de zijde van de manipulatoren. Van weldenkende mensen zou je anders verwachten, terwijl D’66 een grote verantwoordelijkheid op zich laadt door de fouten, gemaakt door hun eigen wethouder Klok, tot het laatste toe te blijven verbloemen.

(zie voor meer achtergrond informatie het archief van Nieuwsmus)

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *