Energiestrategie voor de toekomst. De rijksoverheid stuurt een Handreiking RES

Verzuipt de Nederlandse burger in de energiestrategieën? De Mus is er niet gerust op. Nederland valt uiteen in 36 delen die ieder een eigen Regionale Energie Strategie, een zogenaamde RES moeten ontwerpen. Uit het jargon van de “Handreiking RES”, die de gemeenteraad van Westvoorne vanavond krijgt gepresenteerd, valt op te maken dat aan het einde van de ontwerpperiode de 36 RES-en bij elkaar zullen worden opgeteld en als de eindsom niet voldoet aan het Klimaatakkoord van hoger hand zullen worden bijgesteld tot het gewenste niveau. De begeleiders van het RES-proces zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de waterschappen.
De ontwerp RES-en moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de colleges van burgemeester en wethouders, aan gedeputeerde staten en aan de dagelijkse besturen van de waterschappen. De bij elkaar opgetelde RES-en moeten voldoen aan de gestelde eisen van het Klimaatakkoord. Zo niet dan grijpt de rijksoverheid in. Tegen het eindresultaat mogen de gemeenteraden, de provinciale staten en de algemene vergadering van de waterschappen uiteindelijk “ja” zeggen. De individuele burger is in het hele proces niet te bekennen. Als dit de uitwerking is van het participatiebeleid van de overheid dan staat de Nederlandse burger er gekleurd op, dan is hij weer ondergeschikt aan de instituties, dus aan het corporatisme, dus aan een zuilensysteem waarin met het bedrijfsleven en een heel klein beetje de milieuorganisaties gaan uitmaken wat goed voor ons is. Kwartiermaker Diederik Samsom wordt bedankt.

Voorne-Putten maakt deel uit van de RES regio Rotterdam-Den Haag. Goeree-Overflakkee maakt zelf een RES. Je kunt al bij voorbaat medelijden hebben met dat eiland, want reken maar dat de boven ons gestelden straks vinden dat op al die dijken daar nog veel meer windmolens kunnen worden geplaatst dan er nu staan. Behalve misschien als zij het geluk hebben tot een militair laagvlieggebied te zijn benoemd, zoals bijvoorbeeld Voorne-Putten.

De Mus heeft in de Handreiking RES gezocht naar het belangrijkste hulpmiddel voor een RES gezocht om tot het gewenste resultaat te komen en wel de analytische kaarten. In de Handleiding RES staan wat “artist impressions” van wat wij daar onder moeten verstaan. In een willekeurig vlekkenpatroon kun je industriële centra onderscheiden met veel windmolens, kassengebieden met ongetwijfeld veel boorputten voor de geothermie en een geheel nieuwe infrastructuur voor het transport voor warmte. Bredere verspreiding van die analytische kaarten onder het volk is klaarblijkelijk nog niet gewenst ter vermijding van het NIMBY-effect. Er moet eerst gemasseerd worden. Om de Handreiking RES te citeren: “wij willen de regio’s uitdagen om een RES te ontwikkelen met een hogere ambitie dan hetgeen dat optelt tot de nationale doelstellingen van 49% CO² emissie reductie (gericht op hogere doelstellingen na 2030”. De Mus ziet het voor zich: Diederik Samsom op de barricaden.
Mus wenst de gemeenteraad van Westvoorne voor vanavond en de toekomst veel wijsheid toe.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *