Tweede kern van Tinte “bebouwde kom”

De Raad van State heeft gesproken, het is zover. De tweede kern van Tinte (gemeente Westvoorne) is nu echt bebouwde kom. Dat betekent dat de zwarte doodskist voor gymnastiekvereniging ODI mag worden afgebouwd. Het grappige aan de hele affaire is dat de Mus en haar overleden echtgenoot na ruim veertig jaar touwtrekken met gemeente en provincie nu eindelijk officieel gelijk hebben gekregen. Zelfs Stichtingsvoorzitter Jan Hordijk, wonend aan de Peltsersdijk 5, hoort er nu echt bij in de bebouwde kom. Het wachten is nu op de verkeersmaatregelen die bij de bebouwde kom horen. Te beginnen met de borden “Bebouwde Kom Tinte” inclusief het bekende verkeersbord “50”, zijnde de toegestane maximum snelheid. Daarna natuurlijk de verdere verkeersremmende maatregelen met paaltjes en perkjes, sfeervolle lantaarnpaaltjes in plaats van de lichtmasten die er nu staan. En vervolgens handhaving natuurlijk. Dit alles voor de fietsende moeders met hun kindjes naar de nieuwe sportstal. Zoals de gemeente dat bij de Raad van State verwoordde.

De Mus kan niet wachten. Eindelijk genoegdoening. En dat terwijl de raadscommissie Grondgebied op 2 januari 2019 nog had uitgesproken: “Tweede kern van Tinte bebouwde kom? Helemaal niet.” Kan die aardappelschuur aan de Kade dus toch gewoon woonhuis worden.

Tijdens de zitting van de Raad van State op 9 mei jl. heeft de gemeente ook nog bezworen dat het meerdaagse tentfeest niet verplaatst gaat worden naar de Strijpsedijk. “De Tintecross is veel te groot van opzet om daar te kunnen staan”. Een vreemde uitspraak wel omdat de voormalige wethouder van de Partij Westvoorne, Van der Mey sterk voor concentratie was. Het nieuwe parkeerterrein ligt al dichtbij in het nieuwe natuurgebied Strype. U merkt wel, de gemeente Westvoorne is niets te dol.
Nu bij de gemeente Het Tintefeest Tintecross is geworden ligt het in de verwachting dat net als bij de Zwarte Cross in Overijssel, de “grand old lady van Tinte, Corrie Langendoen (84) in een draagstoel door sterke jonge mannen en omringd door een juichende menigte, van haar woning in de eerste bebouwde kom van Tinte naar het feestterrein zal worden vervoerd. De grand old Klaas Schipper zal daar in de Brielsche Courant juichend verslag van doen.

Sportstal in Tinte? De gemeente is de weg kwijt.

Nu de kwaliteitskrant AD/regio Voorne-Putten Len Edzes(84) met regelmaat opvoert als aanstichter van het spelbederf in Tinte, moet de Mus het standpunt van de oude dame maar vertolken. Zeker nu er weer een nieuwe ontwikkeling aan de horizon van de Westvoornse bestuurlijke onmacht is verschenen. De gemeente heeft namelijk het verzoek om voorlopige voorziening tegen de nietigverklaring van de bouwvergunning voor de sportstal in Tinte door de rechtbank Rotterdam ingetrokken. Dat betekent dat de gemeente in strijd met alle voorschriften is doorgegaan met de bouw ervan. Kort voor de rechtzitting op 30 januari 2019 werd nog een blok beton van ca. 20 bij 30 meter gestort als vloer voor het beoogde bouwwerk als voldongen feit.
Echter als in Westvoorne een bouwvergunning wordt verleend waarschuwt het Bouwtoezicht altijd als begonnen wordt met de bouw voordat de lopende procedures zijn afgerond, dat de bouw geheel voor eigen risico is en dat bijvoorbeeld bij vernietiging van de bouwvergunning het uitgevoerde werk weer teniet moet worden gedaan. Gebeurt dit niet dan worden de bouwers van de clandestiene bouwwerken achtervolgd met aanschrijvingen en andere procedures tot de laatste kubieke meter cement en steen verdwenen is. Dit zal iedere inwoner van Westvoorne die ooit een last onder dwangsom kreeg opgelegd kunnen beamen.
De Mus kan de lezer mededelen dat Len Edzes(84) inmiddels de gemeente heeft verzocht de betonnen ondergrond te verwijderen waarbij zij ervan uitgaat dat Westvoorne zich zal houden aan de wet- en regelgeving waar de gemeente zelf zo streng op toeziet als het in haar kraam te pas komt.

De verantwoordelijk wethouder, mevrouw Joriena de Jongh, legde na vragen van het CDA in de gecombineerde commissievergadering van 2 april jl. nog eens de te volgen procedure uit, inclusief het verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State, dat trouwens op 5 april 2019 door een gerenommeerd advocatenkantoor weer werd ingetrokken. Zelfs de wethouder kan dus de chaotische handelwijze van haar ambtelijk apparaat niet meer bij houden, laat staan de gemeenteraad.
Wat er nu volgt? Als de wethouder het goed heeft begrepen dus een meer uitgebreide WABO procedure waarbij een ruimtelijke onderbouwing moet worden overlegd. Tot die ruimtelijke onderbouwing behoort ook een financiële onderbouwing, zeg maar een soort kosten/baten analyse. En hoe de gemeente dat recht gaat breien? Weten we tenminste ook hoe veel het zaakje echt gaat kosten. Len Edzes(85) wacht het met interesse af.
Wellicht laat de gemeente dan ook zien wat de werkelijke plannen zijn met het lapje grond bij kerk en school. Had de toenmalige wethouder Van der Mey het niet over de komst van het meerdaagse Tintefeest en andere evenementen?

Intussen is de ODI lelijk in het pak genaaid door een paar gereformeerde mannenbroeders met hang naar het verleden. En door de gemeente, want die wilde het contract met de ODI, waarbij de huidige gymzaal tegen een vergoeding van één gulden per dertig jaar kon worden gehuurd niet verlengen. Want de ODI wilde helemaal niet weg uit de bebouwde kom.
Zo zie je maar dat linksom of rechtsom, recht of slecht, de gemeente altijd zijn wil oplegt.

Sportzaal Tinte naar de Raad van State

Wist de geachte lezer dat het gemeente bestuur vn Westvoorne vindt dat het nieuwe verenigingsgebouw en de gedachte sportzaal in de bebouwde kom van Tinte liggen? Daar hoort u van op. En zeker degenen die langs de racebaan Strypsedijk/Kade wonen. Zij ondervinden dagelijks de gevolgen vn het langsrazende verkeer, niet in de laatste plaats doordat via de Natersedijk Tinte ook wordt gebruikt als snelle doorsteek naar het Rotterdamse haven- en industriegebied. Al jarenlang hebben de Mus en haar overleden echtgenoot er voor geijverd om de route tussen met name de vroegere school met den bijbel aan de Strypsedijk als bebouwde kom bij de dorpskern te trekken opdat de gemeente de nodige verkeersmaatregelen kon nemen die niet tot het taken pakket van het waterschap behoren. Niet in de laatste plaats vanwege de kinderen die toen in de regel nog gewoon op de fiets kwamen. En omdat de leerlingen van de christelijke school gingen gymnastieken in wat toenmalige openbare school, thans de Odiaan, was. Gelukkig heeft de voorzienigheid kunnen voorkomen dat er ooit een ernstig ongeluk is gebeurd.

We zijn er destijds zelfs voor naar het provinciehuis in Den Haag getogen, maar ook daar besloot men in alle wijsheid dat de zogenaamde tweede kern van Tinte, ondanks de school, het verenigingsgebouw en de kerk, gezien de bebouwingsdichtheid niet tot de bebouwde kom behoorde. Dit vindt de provincie tot op de dag van vandaag. Sterker, dat heeft ook de gemeente tot twee keer toe in een openbare raadsvergadering en laatstelijk nog in commissievergadering van 3 januari j. uitgesproken.

Wie schetst de verbazing van de Mus dat de gemeente tijdens de zitttingen van de rechtbank Rotterdam vanuit het niets betoogde dat het voorgenomen bouwplan van een sportzaal binnen de bebouwde kom lag. Nog een geluk dat de Mus beschikt over een goed geheugen. Want tijdens de zitting waarop de hoofdzaak werd behandeld heeft de rechter de gemeente behoorlijk doorgezaagd over de aard van de zogenaamde bebouwde kom. In doodsnood telde de gemeente tijdens de zitting op de kaart wel zestien woningen, waaronder drie woningen van aldaar gevestigde bedrijven, want zo zou het geschreven staan in de Structuurvisie Tinte. Tot stomme verbazing van de Mus bleek op papier ook haar woning ineens in de bebouwde kom te staan. Wie had dat gedacht.

Om een lang verhaal kort te sluiten. De gemeente die met een beroep op “kruimelgeval volgens art. 4, aanhef en eerste lid, van bijlage II van het Bor” en gelegen binnen de bebouwde kom het bouwplan wil doorzetten, is door de rechtbank in het ongelijk gesteld. En nu gaat de gemeente dus in beroep bij de Raad van State. De gemeente heeft opnieuw een voorlopige voorziening gevraagd omdat men door wil gaan met bouwen zodra ze er met de bouwer uit is over de nog meer kosten.
Wat het nieuwe verenigingsgebouw en de sportzaal inmiddels gaan kosten? Buiten de gemeente en de bouwer weet niemand daar iets van. De gemeenteraad is zwijgplicht opgelegd omdat de hogere kredieten geheim moeten blijven.
Zo ziet u maar. Over openheid van bestuur gesproken. Wanneer komt er eens orde in deze onbeschrijfelijke chaos?