Stem op ons!

Tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen op het eiland Voorne. Het bestuur in de drie oude gemeenten begon te rammelen. Dus besloot de provincie Zuid-Holland tot samenvoeging van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne in een poging het onverenigbare samen te voegen. “Stem op ons”, zegt de Partij ONS Brielle: “wij willen Brielle houden zoals het is”. “Stadstrots nieuwe gemeente bevorderen”, zegt de BVNL Nog afgezien van wat stadstrots eigenlijk inhoudt, hier botst het al met ons Brielle. Een bruisend uitgaansleven wil de BVNL, terwijl Brielle de horecadeuren het liefst zo vroeg mogelijk wil sluiten. Het CDA maakt zelfs een apart wervend foldertje voor Tinte met onder andere “behoud van het Tintefeest”. Nou ja, dat sluit dan weer aan bij de BVNL
D66 in gemeente Westvoorne wil graag een masterplan voor natuurontwikkeling op Voorne naar de nieuwe gemeente meenemen. Maar de complete gemeenteraad viel in de laatste raadsvergadering massaal over de D66 wethouder heen omdat zij het stempel van de gemeente Westvoorne op het natuurcompensatieplan voor Voorne van de Zuidhollandse Milieufederatie had gezet.

De lijstaanvoerder van de VVD in Hellevoetsluis maakte het nog bonter en zei naar aanleiding van die brutaliteit van D66: “Dat natuur mooi was, maar dat er vooral geen nieuwe natuur moest bijkomen”. Per slot zijn wel plus minus 16 boeren op Voorne en die hebben natuurlijk niets met het stikstofprobleem te maken. En dat sluit dan weer aardig aan bij de BVNL die het stikstofbeleid van tafel wil hebben, maar hoe moet het dan met het mooie landschap dat ze dan weer wel willen.
Hebben we ook nog op lijst 1 een meneer Kap uit Hellevoetsluis die trots blijkt te zijn op de voltooiing van het bedrijventerrein Kickersbloem 3 met de dozen van nieuwe distributiecentra. En hij droomt al van Kickersbloem
4 met meer van hetzelfde. “Werkgelegenheid voor het hele eiland”, roept hij. De Mus vreest dat de onderkomens voor de goedkope arbeid(ers) snel zullen volgen. Dat sluit dan weer aan bij de wensen van de glastuinbouw.

Intussen groeit Maasvlakte 3 voor onze kust vanzelf. Rotterdam ziet het stilzwijgend met voldoening gebeuren. Of het een waddengebied zal worden? Dat is nog de vraag. De uitwaterende sluizen van het Haringvliet zijn onvoldoende krachtig om de geulen in stand te houden. En Voorne’s Duin gaat natuurlijk naar de gallemiezen. Dat sluit dan weer aan bij de wensen van de VVD.
En de in dit stukje niet genoemde partijen? Het lijkt er op dat de in de nieuwe gemeente de PvdA de aanhangwagen geworden is van Groen Links.
In totaal doen in de nieuwe gemeente 10 partijen mee. De meesten zijn de voortzettingen van oude plaatselijke partijen. De Mus is benieuwd wat daarvan over is bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2026.
Nog het meest benieuwd ben ik naar de verplichte natuurcompensatie op Voorne die betaald moet worden door het Havenbedrijf van Rotterdam. De Raad van State heeft gesproken, dus het moet. En waar maken we ons druk over. Het zal wel gaan langs de lijnen van de oude ecologische hoofdstructuur, die door de toenmalige CDA staatssecretaris Henk Bleker zo vakkundig om zeep is geholpen. Per slot zullen de recreatiemogelijkheden in het centrum van Voorne toch moeten worden uitgebreid. Hellevoetsluis wil immers in de polder Oude Goote 9.000 woningen neerzetten? Gek, geen hond die je daar over hoort.

Aardwarmte Vierpolders: gebed zonder eind

Hebben we jaren te maken gehad met de tuinders van GeoMec/4P, nu is de tent overgenomen door een nieuwe speler Aardyn B.V. Dan kijkt de Mus even op internet en dan word je niet veel wijzer. Een soort onderhoudsbedrijf, grote technische kennis, bekend in binnen- en buitenland. Zijn ze nu echt eigenaar en zijn ze verantwoordelijk voor de eventuele schade die ontstaat bij de warmtewinning? Met andere woorden: zijn ze net zo rijk als de NAM? Is GeoMec-4P helemaal uit beeld of zitten ze verscholen achter een schijnconstructie?

Op 12 oktober jongstleden hield Aardyn een voorlichtingsavond voor de Brielse gemeenteraad. Het Brielse raadslid mevrouw Anneke Witte, die zichzelf een domme vrouw noemde – hetgeen de Mus volledig onderschrijft – had de uitleg van Aardyn helemaal begrepen evenals het raadslid Lobs trouwens. De overige leden van de raad leken meer terughoudend, vooral toen de herrie van de fakkel aan bod kwam. “Kon er geen nieuwe fakkel komen?” Nee dus, dat is volgens Aardijn te duur, maar de operators zouden niet meer ‘s nachts opstarten tenzij het nodig was. Wel was een groepsapp opgestart voor de omwonenden binnen de gehoorsafstand van Aardyn, de overige belanghebbenden binnen het winningsgebied kunnen er naar fluiten. En juist diegenen kunnen weer eerder last krijgen van trillingen – geen aardbevingen natuurlijk – als gevolg van de heetwaterwinning.
Er komt in Vierpolders een nieuwe winningsput bij. Het ligt in de bedoeling om de nieuwe woonwijken bij Nieuwenhoorn te gaan verwarmen met aardwarmte. De Mus is zo vrij daar vraagtekens bij te zetten. GeoMec-4P, of Aardijn zo u wilt, ligt of stil of functioneert op halve kracht van de ene storing na de andere. Hetzelfde geldt trouwens voor het aardwarmteproject aan de Konneweg in Tinte. Een constante leveringszekerheid voor de kassen en de nieuwe woningen lijken vooralsnog in het luchtledige te hangen.

Door één van de Brielse raadsleden werd nog gevraagd naar de kans op aardbevingen. “Verwaarloosbaar klein”, spraken de operators van Aardijn. Zo zegt de staatssecretaris Vijlbrief van EZK het dus niet: “Bij het terug pompen van het tot 30 graden afgekoelde water kan het gloeiend hete gesteente op 3000m. diepte gaan breken. Dat kan trillingen veroorzaken die aan de oppervlakte voelbaar zijn. De verwachting is dat dit geen schade zal veroorzaken. De staatssecretaris kent het woord aardbevingen niet. Waar heeft de Mus dat eerder gehoord?

De injectieput voor de nieuwe winningsput komt natuurlijk weer in de polders rond Tinte. Daar woont toch geen kip, alleen de buurtschap Tinte ligt tussen twee injectieputten in. Maar ruimte zat. De Mus heeft de heren op de quads alweer zien rondrijden op zoek naar de hoge druk aardgasleiding voor Hellevoetsluis, 40 bar. Dat kan nog een klap geven als het daaronder gaat schudden.

Voorne ver van Zee

Op een foto in het Algemeen Dagblad stonden de drie burgemeesters van Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne achter een bord met daarop een streepjescode zijnde het nieuwe wapen van de nieuwe gemeente. De in geel, groen en blauw uitgevoerde streepjescode moet de prachtige natuur in de nieuwe gemeente Voorne ver van Zee uitdragen. Het is niet waarschijnlijk dat een van de huidige vroede vaderen in de nieuwe gemeente zal terugkeren als burgemeester. De nieuw te benoemen burgemeester zal nog verbaasd op
kijken als hij op zoek gaat naar de prachtige natuur. Die is er namelijk niet, of liever: niet meer. Het Natura 2000 gebied Voorne’s Duin is verwoest door de stikstofuitstoot van het oprukkende Rotterdamse haven- en industriegebied en het verdwijnen van de saltspray door de aanleg van de twee Maasvlakten. Verdwenen de witbloeiende velden met parnassia in de echte slufter die Voorne ooit had, verdwenen de grootste populatie van Europa van de nauwe korfslak, verdwenen de helende stilte in het duin, nog verdiept door het ruisen van de zee, verdwenen de ogentroost en wat al niet meer.

Wat hebben onze hoge heren en een enkele dame eigenlijk gedaan om de vernieling van dit kleinood te voorkomen? Niets eigenlijk. In vroeger jaren werd de industriële ontwikkeling op het voormalige eiland Rozenburg juist toegejuicht, want economische groei, want werkgelegenheid. Natuur in die tijd? Dat kwam uit zichzelf en het was juist de kunst om van de natuur een verdienmodel te maken te beginnen met de motorraces in Rockanje tijdens het broedseizoen, de strandfeesten, de wedstrijden met four wheel drives op het strand, het carbidschieten in het natuurgebied, wat een nieuwe traditie moest worden. Reuring moest er komen, terwijl natuur gedijt bij stilte.
Zo ging het in heel Nederland en eigenlijk overal ter wereld. En nu hebben we dus de klimaatcrisis.

Was er dan niemand die er iets tegen deed. Jawel, sommige wetenschappers, actiegroepen, in het Rijnmondgebied als eerste de Vereniging tegen Milieuvervuiling in en om het Waterweggebied, met veel chemici van Unilever Vlaardingen, het wat fellere CAR (Centraal Actie Comité Rijnmond). Zo was er op Voorne een beetje deftige organisatie de Verontruste Burgers van Voorne (VVBV). En laat die laatste club nu de bron zijn waaruit de stikstofcrisis is ontstaan. In 2015 oordeelde de Raad van State dat een melkveebedrijf binnen 2 kilometer van Voorne’s Duin niet mocht groeien van 70 naar 380 melkkoeien als niet kon worden aangetoond dat de genomen PAS-maatregelen tot verbetering van de natuur in Voorne’s Duin resulteerden. Deze uitspraak is voorgelegd aan het Europese Hof dat oordeelde dat de uitspraak voldeed aan de Europese regelgeving.
In de nieuwe gemeente Voorne ver van Zee zijn dus twee onderdelen Brielle en Westvoorne die kunnen bogen op een verandering in het tijdsgewricht. Brielle met de bevrijding van de Spanjaarden in 1576 en Westvoorne van de ommezwaai in het Nederlandse klimaatbeleid in 2019.
Waar blijven de lintjes?