BenW van Westvoorne grijpen de macht. Aardappelschuur aan de Kade in Tinte wordt toch een woonhuis

Een vliegende kraai vangt altijd wat en een mus pikt overal een graantje mee, zo zeggen oude spreekwoorden. En omdat nieuwsmus een echte ouwe Mus is kan zij dat bevestigen. Op de laatste woensdag van januari was de Mus weer eens in de Rotterdamse rechtbank ten strijde getogen tegen de gemeente Westvoorne over de sportstal naast de kerk van Tinte. Daarover zal de Mus hangende de uitspraak geen mededelingen doen. Alleen schrok de Mus wel van de zegsman van de gemeente. Dat ging ongeveer zo: Als de gemeenteraad op het gebied van de ruimtelijke ordening een besluit over een voorstel neemt dat het college van BenW niet pruimt, dan zal het college om de raad heen gaan en via een speciale procedure het omstreden besluit toch ten uitvoer brengen. Dacht u net als Mus dat de gemeenteraad het hoogste gezag is in de gemeente? Nou dan hebben u en de Mus het mis. BenW gaan het doen.

Het zal de lezer verbazen maar het college beschouwt de tweede kern van Tinte langs de Kade en de Strypsedijk als bebouwde kom. De Mus heet u welkom in de nieuwe stedelijke omgeving van Tinte. Want wat is er gebeurd? Onder de voormalige wethouder Van der Meij van de Partij Westvoorne kreeg eigenaar/partijlid toestemming om de oude aardappelschuur langs de Kade te verheffen tot woonhuis, want de schuur lag in het lint en derhalve in de bebouwde kom. Daar ging op 3 januari 2019 de commissie GG (grondgebied) tot genoegen van Mus unaniem dwars voor liggen. De wethouder nam het voorstel terug. Einde verhaal zou je denken.
Nee, zei de juridisch vertegenwoordiger van de gemeente: “BenW gaan in een speciale procedure de raad passeren en hun voorstel toch ten uitvoer brengen. De eerste gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan “Landelijk Gebied Westvoorne” dat al gekoppeld is aan de nieuwe Wet op de leefomging, die overigens pas in 2021 in werking treedt, werpen hun schaduwen vooruit.
In de gemeenten grijpen BenW de macht en de dompies in raad hebben het nakijken.

Gemeenteraad als kleuterschool. Hebben jullie allemaal je tablet voor je?

Zoals de Mus al eerder meldde is de Westvoornese gemeenteraad op kringgesprek geweest aangaande de Regionale Energie Strategie (RES). Daartoe waren twee heren uit het verre Haagse gekomen om de raadsleden te onderhouden. “Allemaal uw tablet of telefoon bij u?” informeerde senior adviser Jasper Schilling van het adviesbureau CE Delft. En jaar hoor, de raadsleden hadden het allemaal keurig voor zich liggen. “Dan mag u nu allemaal vragen stellen op uw tablet of telefoon. Maar eerst moet u een vraag beantwoorden om te zien of alles bij mij binnen komt. Omdat te controleren stel ik eerst een vraag aan u: “in welke plaats zijn wij nu”. De raadsleden tikten braaf in. Schilling: De antwoorden komen nu binnen, ja, toch nog twee fouten. Die zeggen dat we in Westvoorne zijn. Fout. Westvoorne is de gemeente, we zijn nu in Rockanje, daar staat het gemeentehuis waar we nu zijn”. Mus kon op haar schermpje niet zien welke twee raadsleden bloosden van schaamte. Maar de teneur was gezet. De klas had te luisteren en moest niet teveel leuteren.
De raadsleden hadden veel vragen. Mus heeft er maar een paar gehoord die er door de heer Schilling werden uitgepikt. De rest van de vragen werd meegenomen. Als je het Mus vraagt: naar het cylindrisch archief.

Waar het voor de burgers van Voorne vooralsnog naar toegaat is de geothermie. We zitten hier op de grootste heetwaterbel van Nederland, dus die pomp je leeg. Leeg? Ja leeg, want het blijkt bijzonder moeilijk te zijn om het afgekoelde water weer terug te brengen naar zijn herkomst op 2 tot 2.5 km. diepte. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft geconstateerd dat alle 23 geothermische installaties kampen met afgekoeld zout water dat zijn plaats niet kent en ondanks toegevoegde chemicaliën niet terug wil naar de bron van herkomst. Sterker nog, door het bremzoute water roesten de stalen buizen al op geringe diepte waardoor lekkages ontstaan met bodemverontreiniging door het zout en de toegevoegde chemicaliën. “Kinderziekten”, noemt regionaal voorzitter van de LTO, Jan Varekamp dat. Hoezo vraagt Mus. De geothermie installatie aan de Moersaatsenweg in Vierpolders, het paradepaardje van de gemeente Briele, heeft in de herinnering van de Mus inmiddels langer stil gelegen dan gedraaid. En wanneer zijn ze daar begonnen? Toch al langer dan een jaar of zes, zeven geleden. Ach, je moet maar denken, een niet gevaccineerd jong mens kan op zijn achttiende nog de mazelen krijgen. En dan zitten we op Voorne al ver over 2030 heen.

Heeft iemand al eens uitgerekend hoeveel van die pompputten op Voorne moeten worden geboord om alleen de kernen van heet water te voorzien. Tot dusverre valt op opbrengst van heet water vies tegen. Voor GeoMec-4P is alweer een vergunning gevraagd voor een nieuwe pompunit.

Waarom geen restwarmte uit het Rotterdamse haven-industrieel complex bij Voorne-Putten om de hoek? Of gaat dat allemaal noordwaarts? Die restwarmte infrastructuur ligt intussen al gedeeltelijk op ons eiland. Spijkenisse kan bij wijze van spreken zo aansluiten. De pijp zit daar in de berm van de Groene Kruisweg.
Kortom we zullen het hier nog zout eten als onze raadsleden zich nog langer als kleuters laten behandelen. Afgemeten naar de “discussie” in de raad van Westvoorne wordt het glastuindersbelang nog het best behartigd. Daar willen ze gas blijven stoken om CO² af te vangen. “Want inkopen van industrieel CO² is veel te duur”. Meneer Schilling zou het meenemen.

Energietransitie: een ramp voor het Nederlandse landschap

Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de Nederlandse regering een actief beleid gevoerd op snelle groei van de industralisatie en modernisering van de landbouw. Daartoe moesten zowel de lonen als de prijzen van voedsel laag blijven. De onwenselijke gevolgen van dit beleid manifesteren zich nog steeds, luister maar naar de klagende boeren en tuinders. Waar de overheid ook geen enkele aandacht aan schonk was het milieubeleid. Inmiddels heeft Nederland de op een na hoogste uitstoot van CO² per hoofd van de bevolking. Nu moet voor 2050 de uitstoot van CO² verlaagd worden tot 0 (nul). Nederland wil daarbij zichzelf de voortrekkersrol aanmeten en aan de wereld laten zien hoe snel wij het achterstallige milieuonderhoud gaan wegwerken. Dat lukt natuurlijk niet. Daarvoor is ons land al te veel beschadigd door de in sneltreinvaart teruggelopen biodiversiteit.
Nu het roer om moet vervalt de Nederlandse overheid in dezelfde fout. Aan milieubeleid wordt opnieuw niet gedacht, aan gevolgen van de geopolitiek (geothermie) ook niet, al het hete water moet uit de bodem en daar het retourwater zeer moeilijk terug te pompen valt, ligt een tweede Groningen op de loer.

Uit de presentatie over de Regionale Energie Strategie voor de gemeenteraad van Westvoorne woendag jl. blijkt dat bijvoorbeeld de voorschriften voor windmolens gaan versoepelen. Onze regering is daar in kleine kring heel duidelijk over. De molens kunnen dan dichter bij de kernen, de bedrijfsterreinen en de glastuinbouwgebieden worden geplaatst. Geluidshinder doet er niet toe, net als eerder de luchtvervuiling. Als er maar een plan komt waarmee Nederland in het buitenland goede sier kan maken.
Op alle daken moeten zonnepanelen. Waar de teveel opgewekte stroom op zonnige en winderige dagen moet blijven? Emma van Blom was de enige die er een vraag over stelde. Geen antwoord natuurlijk. Dat was niet aan de orde. En waar ook niet over gesproken mocht worden was het Rotterdamse haven- en industriegebied. Daar wordt op dit moment al volop geëxperimenteerd met waterstofgas. Maar woningen krijgen geen groen gas, dat blijft voorbehouden aan de industrie en het transportwezen. Hetzelfde geldt voor de import van aardgas.
De heer Van de Brandt van D66 wil nog wel een extra rij windmolens in het Vogelrustgebied om te voorkomen dat ze in de polders komen. Daar hoeft de heer Van de Brandt zich geen zorgen over te maken. Als het kon hadden ze er allang gestaan, onze bestuurders slaan zich op de borst dat ze het voor de poorten van de hel hebben kunnen voorkomen. Niet waar hoor. Het eiland Voorne-Putten is een officieel militair laagvlieggebied en dat heeft een beschermende werking, althans tegen windmolens.
In onze befaamde laagveengebieden kunnen bij verdere vernatting zonneakkers worden ingericht. Zo gaat de Holle Mare bij Zwartewaal toch nog naar de gallemiezen.

Sommigen van mijn lezers zullen zeggen de Mus was toch altijd zo voor het milieu. Ja, al sinds het begin van de zestiger jaren toen de aankondiging van grote industriële projecten in Rotterdam nog tussen de huwelijksaankondigingen hingen. Moet er dan niets gebeuren voor het milieu? Ja, maar niet zo. De trap moet van bovenaf worden schoongeveegd. Industrie en landbouw zijn de grootste vervuilers. Onze leefomgeving draagt daarvan de gevolgen. En wie wordt er het hardste aangepakt? De burger die al jarenlang trouw naar de glasbak sjokt en braaf consumeert wat hem aan goedkope zooi wordt voorgezet. Veel heeft dat het milieu niet geholpen.