Gesjoemel in Westvoorne

Het Westvoornse CDA-raadslid Vriend vroeg in een commissievergadering waarom op de gemeentelijke site al gedurende anderhalve maand de openbare collegebesluiten niet werden gepubliceerd. Nieuwsmus heeft daar wel een antwoord op. Sommige openbare collegebesluiten houdt het college van benw liever voor zichzelf. Waarom? Omdat in de besluiten dingen staan die het college niet gaarne naar buiten brengt. Er worden voorstellen aangenomen die je van nette, betrouwbare bestuurders niet verwacht. Het is, zeg maar, een vorm van creatief boekhouden maar dan met de wet- en regelgeving. Bij tijd en wijle vallen de Mus de klompen uit door de onbeschaamdheid waarmee plannen worden doorgedreven die met de bestaande wet- en regelgeving in de hand helemaal niet kunnen.

In een van mijn stukjes getiteld “BenW Van Westvoorne gaan van kiet” verhaalde ik in januari over de twee en misschien wel vijf recreatiewoningen aan de Vogelenzangweg in Tinte. Dat moet het college in het verkeerde keelgat zijn geschoten, want prompt verdween de gehele besluitenlijst d.d. 27-12-2016 met het onderwerp “Principeverzoek De Tinteling” van de gemeentelijke site. Hij staat er nu weer op, maar zonder het genoemde item. De medewerking aan het bouwen van recreatiewoningen in Strypse Wetering is tegen het provinciale beleid dat verstening van het buitengebied van Westvoorne wil voorkomen. De Mus werd voor leugenaar gezet, maar door lange ervaring in de journalistiekwijs geworden printte de Mus het collegestuk. Aan wie het wil kan ik het toesturen.
Nog zo’n vreemd zaakje waarin benw handelen in strijd met het provinciale beleid en tegen de zin van de LTO. Dat is de voorgenomen caravanstalling aan de Konneweg in het glastuinbouwintensiveringsgebied in Tinte. Benw gaan dus wel de teelt van heel vreemd gewas mogelijk maken. In de vergunningaanvraag voor een “daglichtkas” wordt uiteraard niet gerept van de caravans. In de besluitenlijst van 18-10-2016 kunt u het hele opzetje lezen hoe de provincie wordt misleid. Eerst werd vergunning verleend voor een instructiekas met 69 parkeerplaatsen. In januari kwam de bijna 3 ha. “daglichtkas” in de gemeentelijke aankondiging. Kassen horen in het gebied, daarvoor kan de WABOvergunning niet worden geweigerd. Wat er echt gebeurt wordt natuurlijk niet aan de grote klok gehangen.

Waar kan de Mus het nog meer over hebben. Nog eentje dan? Bij het plan om een gedeelte van Voorne’s Duin onder beschermd stads en dorpsgezicht te plaatsen ontstond grote opschudding onder de huiseigenaren in het aangewezen gebied. De wethouder voerde gesprekken met een aantal eigenaren en meldde in de gemeenteraad dat de gesprekken prettig verlopen waren en dat de betrokkenen akkoord waren. Daar klonk het woord “leugen” van de publieke tribune. Het publieke tumult leidde tot afstemming van het voorstel door de raad en tot een onderzoek naar de handelwijze van de wethouder Bollenboos van de Partij Westvoorne. In een collegebesluit van 17-1-2017 wordt de kwestie afgehandeld. Over het onderzoek naar de handelwijze van de wethouder wordt gemeld dat daarover een brief naar de raad zal worden gestuurd. De Mus, nieuwsgierig als het vogeltje is, liep even de lijst van ingekomen stukken voor de komende raadsvergadering na, geen brief. Misschien vertrouwelijk verstuurd. Mag het voetvolk niet weten of de wethouder heeft gejokt?

De Mus heeft alweer 520 woorden getikt en ik kan er nog wel 500 aan toevoegen met missers van het college. Wellicht een volgende keer

Winkelpui

In het vlekje Tinte, groot 276 inwoners, tenzij de koude januarimaand anders heeft beslist en behorende tot de gemeente Westvoorne, wordt Deo Volente in de komende maanden een nieuwe winkel geopend. De aanvraag voor de nieuwe winkelpui stond al aangekondigd in een advertentieblaadje.
Hoezo winkelpui? Voor een winkel heb je toch een bedrijfspand nodig? Nou dat pand is er al. De oude “School met den Bijbel” die bij gebrek aan voldoende gereformeerde aanwas later de voor de hand liggende naam Tintestein kreeg maar nu toch leeg staat. Een aantal nostalgisch bevlogenen willen de oude school redden, maar daarvoor moet wel een andere oude openbare school, bijgenaamd De Odiaan, sneuvelen. Beide overigens beeldbepalende gebouwen.

Alle verenigingen uit het dorp worden verbannen naar het buitengebied. De verbouwing van Tintestein kost een paar centen dus er moet een min of meer sluitende exploitatie komen, een buurtwinkel in het buitengebied. Men rekent er op dat het storm gaat lopen. Waarop die aanname is gebaseerd wordt niet duidelijk. Een paar jaar geleden legde de laatste gesubsidieerde buurtwinkel in het centrum van Tinte het loodje toen de jaarlijkse subsidie wegviel.
Het lijkt erop dat de oprichting van de nieuwe buurtwinkel voornamelijk wordt ingegeven voor het verkrijgen van een subsidie ad € 1000 van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij voor een “Kern met pit” met bijbehorende buurtwinkel. Maar deze nieuwe winkel gaat maar drie namiddagen in de week open en als er activiteiten in Tintestein zijn. Er zal de verenigingen dan ook op het hart gedrukt worden dat hun leden het gebouw niet mogen verlaten zonder een pak melk, een brood, een zakje uien en snoepjes. Een soort gedwongen winkelnering, zeg maar.
De drijvende kracht acht de ´buurtwinkel´ is het voormalige CDA raadslid Piet Beukelman, thans nog fractieassistent in de Westvoornse raad en uitbater van een groothandel in groente en fruit. Dus met de aanvoer van aardappels, groente en fruit zit het wel snor.

Waarom moet er in zijgevel van een beeldbepalend gebouw eigenlijk een winkelpui komen? Het is een inbreuk op de architectonische esthetiek en ook helemaal niet nodig. De oude school heeft een keurige ingang die iedere Tintenaar weet te vinden. Die tweede verminking kan het dorp dus bespaard blijven. De eerste was de vervanging van de helderrode ´tuile du nord´ dakpannen door poepbruine geglazuurde dakpannen, winkeldochters van een naar Hongarije verhuisd aannemertje, die er nog wat aan wilde verdienen. Heeft ook nog in de gemeenteraad gezeten van de Partij Westvoorne. Dus u bent weer op de hoogte.
Het gebouw verloor wel zijn status van gemeentelijk monument toen het zijn helderrode hoed verloor, het helderrood dat vanuit de hele polder zichtbaar was. Het verval van een dorp kan een lange voorgeschiedenis hebben, vooral door dromers die hun eigen belang nastreven.

„Hoe ziek is de politiek?

Deze vraag stelde de Partij Westvoorne als onderwerp tijdens een politiek café. De vraag stellen is hem beantwoorden. De politiek is niet ziek, maar de mensen die de politiek bedrijven. In een dorp zijn de lijnen kort. Maar in het klein hebben we alles, leugens, bedrog, een bonnetjesaffaire en zelfs een klein trumpje.
Heeft u de laatste raadsvergadering bekeken? De burgemeester, de door hemzelf georganiseerde chaos overziend, uitroepend: “het moet anders, we hebben nog een jaar te gaan”. Daar moet de burgemeester toch een oplossing voor weten te vinden, want hij schnabbelt bij als mediator, hetgeen zoveel wil zeggen dat hij bemiddelt in slecht lopende huwelijken. Als je in zulke diep ingrijpende conflicten zegenrijk werk kunt verrichten dan moet dat toch ook in de raad lukken. De burgerij ziet nog geen resultaten.

Mag je de vraag stellen of wellicht het overheidsapparaat aan de Raadhuislaan in Rockanje de weg kwijt is. Het valt de Mus op dat raadsvoorstellen, aankondigingen, communicatie en zelfs gemeentelijke advertenties niet voor het eerst misleidinkjes bevatten. Jaren geleden begon dat al op te vallen in de kwestie die in huize Mus de verwijzing bonnetjesaffaire dan wel Loddergate heeft gekregen. Zo werden de bewoners van de Lodderlandsedijk ooite verrast door een gemeentelijke aankondiging in de heraut van Westvoorne dat op perceel nr. zoveel een bouwvergunning voor een woning met opslagruimte werd aangevraagd. Een opmerkzame aanwonende ontdekte dat het ging om een voornemen een melkveehouderij in een natuurgebied te vestigen. Een voornemen door de gemeente afgekocht met een schadevergoeding van € 660.000. Waarom dat zoveel moest kosten mag de burgerij niet weten omdat er zoveel gemeentelijke blunders onder begraven liggen.
Laatstelijk weer dat carbidschieten, dat zou een jarenlange traditie zijn aan het 1ste Slag in Rockanje. Gejokt naar de gemeenteraad, die beter had kunnen weten, gejokt ook naar de provincie, ook naar de bestuursrechter en nu ook weer in het evaluatierapport dat dezer dagen in een gemeentelijke commissie wordt besproken. Het “evenement” zou zelfs een groot succes zijn geweest. Kletskoek, zoals iedereen heeft kunnen constateren die het armoedige gebeuren heeft aangehoord en aanschouwd.

Ook zo’n nummertje bla bla dat 13 februari van dit jaar in de commissie Grondgebied en Financiën wordt besproken is de “beleidsnotitie Samen Doen; doorontwikkeling participatiebeleid”. De notitie acht het beleid ter zake zeer geslaagd, zie het carbidschieten, zie de Koepel Zeeburg, zie het Oude Raadhuis in Oostvoorne en zie de ontwikkeling van een nieuw verenigingsgebouw annex gymnastieklokaal voor de buurtschap Tinte. Allemaal burgerinitiatieven die voortkomen uit te grote ego’s bij sommige burgers die de uiteindelijke mislukking van hun initiatieven voor het gemak maar weer afschuiven op de gemeentebegroting.

In de beleidsnotitie wordt het burgerinitiatief “Ons Tintestein” als een schoolvoorbeeld van geslaagd, breed gedragen burgerinitiatief genoemd. Hoezo? Ja, de bewoners van de dorpskern Tinte zijn dolgelukkig dat ze de parkeeroverlast kwijt raken veroorzaakt door onbeschoft gedrag van inwoners van o.a. Hellevoetsluis, die goedkoop in de oude school aan de Kade komen gymnastieken maar te lui zijn om honderd meter te lopen. A-sociaal parkeergedrag waar de gemeente Westvoorne nooit tegen is opgetreden, terwijl dit met een paar stevige boetes op te lossen was geweest.
De omwonenden van Tintestein zelf werden pas van de plannen op de hoogte gesteld toen alles al in kannen en kruiken was.
En ook hier weer die leugentjes. Zo zou Tinte 600 inwoners hebben, wat een maatschappelijk draagvlak veronderstelt. Het is echter een leugen en op het raadhuis weet men dat. Lees de woonvisie er op na: Tinte 276 inwoners. Op basis van een leugen wordt dus de zoveelste mislukking van burgeremancipatie geboren. Nog zo’n leugentje. In de gemeentelijke aankondiging van de interne verbouwing van Tintestein zat ook weer zo’n addertje onder het gras. Het gaat niet alleen om een interne verbouwing, een beeldbepalend gebouw in Tinte wordt verminkt. Er wordt een winkelpui in de zijmuur van de school gemaakt. Voor de buurtwinkel voor die 276 inwoners, weet u wel. De burgerparticipanten inden onlangs nog bij de Heidemaatschappij een prijsje van € 1.000 op basis van een leugen, 600 inwoners in Tinte. Leest u de gemeentelijke website er maar op na.